Do You Know How to say protect in different languages?

How to say protect in different languages

On this page you can learn how to say protect to people around the world in their native language

protect in the languages of the world

French
protéger
Dutch
beschermen
Portuguese
proteger
German
schützen
Finnish
suojella
Greek
προστατεύω
Italian
proteggere
Norwegian
beskytte
Czech
chránit
Danish
beskytte
Hungarian
véd
Latvian
aizsargāt
Polish
ochraniać
Slovak
chrániť

protect around the world

Angola
proteger
Aruba
beschermen
Austria
schützen
Belgium
beschermen
Benin
protéger
Brazil
proteger
Burkina Faso
protéger
Burundi
protéger
Cabo Verde
proteger
Central African Republic
protéger
Chad
protéger
Curacao
beschermen
Cyprus
προστατεύω
Czechia
chránit
Democratic Republic of the Congo
protéger
Denmark
beskytte
Djibouti
protéger
Finland
suojella
France
protéger
French Guiana
protéger
French Polynesia
protéger
French Southern Territories
protéger
Gabon
protéger
Germany
schützen
Greece
προστατεύω
Guadeloupe
protéger
Guinea
protéger
Guinea-Bissau
proteger
Hungary
véd
Italy
proteggere
Ivory Coast
protéger
Latvia
aizsargāt
Liechtenstein
schützen
Madagascar
protéger
Mali
protéger
Martinique
protéger
Mayotte
protéger
Monaco
protéger
Mozambique
proteger
Netherlands
beschermen
Netherlands Antilles
beschermen
Niger
protéger
Northern Mariana Islands
suojella
Norway
beskytte
Poland
ochraniać
Portugal
proteger
Republic of the Congo
protéger
Reunion
protéger
Saint Barthelemy
protéger
Saint Martin
protéger
Saint Pierre and Miquelon
protéger
San Marino
proteggere
Sao Tome and Principe
proteger
Senegal
protéger
Sint Maarten
beschermen
Slovakia
chrániť
Suriname
beschermen
Svalbard and Jan Mayen
beskytte
Switzerland
schützen
Togo
protéger