Do You Know How to say tatarstan in different languages?

How to say tatarstan in different languages

On this page you can learn how to say tatarstan to people around the world in their native language

tatarstan in the languages of the world

French
tatarstan
Spanish
German
tatarstan
Greek
ταταρστάν
Italian
tatarstan
Belarusian
татарстан
Bulgarian
татарстан
Latvian
tatarstāna
Russian
Turkish
tataristan
Ukrainian
татарстан

tatarstan around the world

Argentina
tatarstán
Austria
tatarstan
Belarus
татарстан
Benin
tatarstan
Bolivia
tatarstán
Bulgaria
татарстан
Burkina Faso
tatarstan
Burundi
tatarstan
Central African Republic
tatarstan
Chad
tatarstan
Chile
tatarstán
Colombia
tatarstán
Costa Rica
tatarstán
Cuba
tatarstán
Cyprus
ταταρστάν
Democratic Republic of the Congo
tatarstan
Djibouti
tatarstan
Dominican Republic
tatarstán
Ecuador
tatarstán
El Salvador
tatarstán
Equatorial Guinea
tatarstán
France
tatarstan
French Guiana
tatarstan
French Polynesia
tatarstan
French Southern Territories
tatarstan
Gabon
tatarstan
Germany
tatarstan
Greece
ταταρστάν
Guadeloupe
tatarstan
Guatemala
tatarstán
Guinea
tatarstan
Honduras
tatarstán
Italy
tatarstan
Ivory Coast
tatarstan
Latvia
tatarstāna
Liechtenstein
tatarstan
Madagascar
tatarstan
Mali
tatarstan
Martinique
tatarstan
Mayotte
tatarstan
Mexico
tatarstán
Monaco
tatarstan
Nicaragua
tatarstán
Niger
tatarstan
Panama
tatarstán
Paraguay
tatarstán
Peru
tatarstán
Republic of the Congo
tatarstan
Reunion
tatarstan
Russia
татарстан
Saint Barthelemy
tatarstan
Saint Martin
tatarstan
Saint Pierre and Miquelon
tatarstan
San Marino
tatarstan
Senegal
tatarstan
Spain
tatarstán
Switzerland
tatarstan
Togo
tatarstan
Turkey
tataristan
Ukraine
татарстан
Uruguay
tatarstán
Venezuela
tatarstán